Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[Na naši šoli izvajamo Shemo šolskega sadja in zelenjave od leta 2009/2010 in je zelo uspešna, saj je vanjo vključenih 90% oziroma 416 osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Šolska shema je nadomestila nekdanji: Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka

Avgusta 2017 je začel delovati nov enotni okvir razdeljevanja sadja, zelenjave in mleka v šolah.

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so napisali nacionalni predpis: Uredbo o izvajanju šolske sheme, ki jo je 24. 5. 2017 sprejela Vlada in je objavljena v Uradnem listu RS, št. 26/17.

Šole so se morale s šolskim letom 2017/2018  ob prijavi v novo Šolsko shemo odločiti, ali bodo razdeljevale le šolsko sadje in zelenjavo ali le šolsko mleko ali oboje. Naša šola se je prijavila  za oboje in dobila  pozitivno odobritev.

Šolska shema  (v nadaljevanju: ŠSH) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).

Za prijavo so za šolo pomembne zlasti naslednje informacije:

  1. Šolsko sadje in zelenjava oz. šolsko mleko se razdeljujeta otrokom v šoli kot dodaten obrok.
  2. ŠOLSKO SADJE IN ZELENJAVA (ŠSZ) je sveže sadje in zelenjava, vključno s predelanim sadjem in zelenjavo, kamor spadata le kislo zelje in kisla repa ter suho sadje (jabolka, hruške, slive, kaki, češnje).
  3. ŠOLSKO MLEKO (ŠM) je mleko in mleko brez laktoze, vključno z mlečnimi izdelki, kamor spadajo jogurt, kislo mleko, kefir, pinjenec in skuta – vsi mlečni izdelki in mleko mora biti brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, arome, sadja, oreškov ali kakava in brez dodane soli ali maščob.
  4. Pri razdelitvah je pomembno, da ima šola v okviru razdeljenega ŠSZ več razdelitev svežega sadja in zelenjave kot predelanega sadja in zelenjave, ter v okviru razdeljenega ŠM več razdelitev mleka kot mlečnih izdelkov. To razmerje v prid svežega sadja in zelenjave oz. mleka mora šola upoštevati pri vsakem od treh obodobij razdeljevanja, tako da je na zahtevku vedno več razdelitev svežega sadja in zelenjave oz. več razdelitev mleka.

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je ŠSH eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, in sicer izključno za učence od 1. do 9. razreda, ki so vpisani v šolskem letu. Največja pomoč na učenca na šolsko leto znaša okvirno 6 EUR za razdeljevanje sadja in zelenjave ter do 4 EUR za razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov.

Šole vlagajo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.

Šola, ki razdeljuje sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke, mora s svojimi knjigovodskimi evidencami dokazati, da so bili razdeljeni proizvodi porabljeni izključno za prehrano učencev šole, in mora zato voditi ločene evidence za ŠSH.

Agencija pred izplačilom izvaja pregled na šolah, kjer se pregleda knjigovodstvo šole, iz katerega mora biti razvidno namensko razdeljevanje proizvodov.

Šola vlaga zahtevke za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov elektronsko preko aplikacije SKT in priporočeno po pošti na agencijo ali na vložišču agencije najpozneje zadnji dan tretjega meseca ob koncu vsakega od treh obdobij razdelitve svežega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, razen za tretje obdobje razdelitve, ko naj šole vložijo zahtevek čimprej po zaključku pouka (do 15. julija oz. v prvih dneh julija 2018):

– prvo obdobje: od 1.9.2017 do 31.12.2017 – rok: 31.3.2018;
– drugo obdobje: od 1.1.2018 do 31.3.2018 – rok: 30.6.2018;
– tretje obdobje: od 1.4.2018 do 24.6.2018 – rok: 24.9.2018, vendar naj šole  zahtevek vložijo do 15.7.2018 oz. v prvih dneh julija 2018!

Za vsako razdelitev posebej je potrebno elektronsko preko aplikacije SKT priložiti račune za dobavljene proizvode, ki so bili razdeljeni v okviru sheme, in potrjen izpisek plačil. Če je plačilo izvedeno prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom Uprave Republike Slovenije za javna plačila oziroma ga potrdi šola z žigom in podpisom osebe, pooblaščene za zastopanje; če pa je plačilo izvedeno prek banke, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom banke.

Agencija izplača podporo v treh mesecih od dneva vložitve pravilno izpolnjenega in veljavnega zahtevka za pomoč za proizvode, ki se nahajo na seznamu dovoljenih proizvodov.

Spletna stran Kmetijsko gozdarske zbornice omogoča povezavo do kmetij, ki so pripravljene dobaviti sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke na šolo.

DRUGE ZAHTEVE ZA IZPLAČILO:

Šola mora ločeno voditi podatke o ŠSH.

Šola mora pred začetkom izvajanja ŠSH izdelati plakat katerega namen je obveščanje javnosti, da je šola vključena v EU ŠSH, ki ga sofinancira EU.

Šola mora pred koncem šolskega leta izvesti vsaj eno izobraževalno ali promocijsko aktivnost (Kmetijsko gozdarska zbornica omogoča brezplačna izobraževanja na temo sadjarstva in brezplačen ogled kmetij; Inštitut za varovanje zdravja prav tako omogoča brezplačna izobraževanja).

V okviru ukrepa ŠSH bo Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) skladno z Uredbo Komisije, izvajal tudi vrednotenje učinkovitost ukrepa ŠSH. Spremljati želimo pričakovane spremembe stališč, znanj, prepričanj in vedenja učencev glede uživanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov kot posledico učinkov ŠSH.

 

 

 

 ]]>

Dostopnost