Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKA SHEMA je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Izvajati se je začela v šolskem letu 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je ta strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in ministrico, pristojno za zdravje.

Šola se vsako leto prijavi v šolsko shemo, v prijavi se odloči, ali bo otrokom  razdeljevala le šolsko sadje in zelenjavo ali le šolsko mleko ali oboje.

Naša šola se je prijavila  za oboje in dobila  pozitivno odobritev.

Šolska shema  (v nadaljevanju: ŠSH) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).

Za prijavo so za šolo pomembne zlasti naslednje informacije:

  1. Šolsko sadje in zelenjava oz. šolsko mleko se razdeljujeta otrokom v šoli kot dodaten obrok.
  2. ŠOLSKO SADJE IN ZELENJAVA (ŠSZ) je sveže sadje in zelenjava, vključno s predelanim sadjem in zelenjavo, kamor spadata le kislo zelje in kisla repa ter suho sadje (jabolka, hruške, slive, kaki, češnje).
  3. ŠOLSKO MLEKO (ŠM) je mleko in mleko brez laktoze, vključno z mlečnimi izdelki, kamor spadajo jogurt, kislo mleko, kefir, pinjenec in skuta – vsi mlečni izdelki in mleko mora biti brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, arome, sadja, oreškov ali kakava in brez dodane soli ali maščob.
  4. Pri razdelitvah je pomembno, da ima šola v okviru razdeljenega ŠSZ več razdelitev svežega sadja in zelenjave kot predelanega sadja in zelenjave, ter v okviru razdeljenega ŠM več razdelitev mleka kot mlečnih izdelkov. To razmerje v prid svežega sadja in zelenjave oz. mleka mora šola upoštevati pri vsakem od treh obodobij razdeljevanja, tako da je na zahtevku vedno več razdelitev svežega sadja in zelenjave oz. več razdelitev mleka.

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je ŠSH  eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, in sicer izključno za učence od 1. do 9. razreda, ki so vpisani v šolskem letu. Največja pomoč na učenca na šolsko leto znaša okvirno 6 EUR za razdeljevanje sadja in zelenjave ter do 4 EUR za razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov.

Naša šola je v šol. letu 2020/21 dobila odobrena sredstva za razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka.

Šole vlagajo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.

Šola, ki razdeljuje sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke, mora s svojimi knjigovodskimi evidencami dokazati, da so bili razdeljeni proizvodi porabljeni izključno za prehrano učencev šole, in mora zato voditi ločene evidence za ŠSH.

Agencija pred izplačilom izvaja pregled na šolah, kjer se pregleda knjigovodstvo šole, iz katerega mora biti razvidno namensko razdeljevanje proizvodov.

Šola vlaga Zahtevek za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov v šoli na obrazcu v informacijskem sistemu agencije (elektronsko), na enak način kot vlaga vlogo za odobritev zahtevek mora šola (odgovorna oseba šole ali njen pooblaščenec za elektronsko vložitev) izpolniti elektronsko in ga vložiti v elektronski obliki, podpisanega s kvalificiranim elektronskim podpisom. Šola vlaga zahtevke najpozneje zadnji dan tretjega meseca ob koncu vsakega od treh obdobij razdelitve svežega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, razen za tretje obdobje razdelitve, ko naj šole vložijo zahtevek čimprej po zaključku pouka.

Zahtevek se vlaga v naslednjih rokih:
do 31. marca leta, v katerem se konča obdobje šolske sheme, za obdobje  razdelitve ŠSZ oz. ŠM od 1. septembra do 31. decembra leta, v katerem se začne obdobje šolske sheme;
do 30. junija leta, v katerem se konča obdobje šolske sheme, za obdobje razdelitve ŠSZ oz. ŠM od 1. januarja do 31. marca leta, v katerem se konča obdobje šolske sheme;
do 15. julija* leta, v katerem se konča obdobje šolske sheme, za obdobje razdelitve ŠSZ oz. ŠM od 1. aprila do 24. junija leta, v katerem se konča obdobje šolske sheme.

Za vsako razdelitev posebej je potrebno elektronsko preko aplikacije SKT priložiti račune za dobavljene proizvode, ki so bili razdeljeni v okviru sheme, in potrjen izpisek plačil. Če je plačilo izvedeno prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom Uprave Republike Slovenije za javna plačila oziroma ga potrdi šola z žigom in podpisom osebe, pooblaščene za zastopanje; če pa je plačilo izvedeno prek banke, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom banke.

Agencija izplača podporo v treh mesecih od dneva vložitve pravilno izpolnjenega in veljavnega zahtevka za pomoč za proizvode, ki se nahajo na seznamu dovoljenih proizvodov.

Spletna stran Kmetijsko gozdarske zbornice omogoča povezavo do kmetij, ki so pripravljene dobaviti sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke na šolo.

DRUGE ZAHTEVE ZA IZPLAČILO:

Šola mora ločeno voditi podatke o ŠSH.

Šola mora pred začetkom izvajanja ŠSH izdelati plakat katerega namen je obveščanje javnosti, da je šola vključena v EU ŠSH, ki ga sofinancira EU.

Vsaka šola, ki se vključi v šolsko shemo, je dolžna sodelovati z izvajalcem vrednotenja. Učinke izvajanja šolske sheme bo spremljal in vrednotil NIJZ, ki mu je šola dolžna sredovati naslednje izpolnjene obrazce:

  • Načrt izvedbe šolske sheme (na začetku šolskega leta)

NIJZ je za šolsko leto 2020/2021 pripravil spletni vprašalnik “Načrt izvedbe” za odgovorno osebo za šolsko shemo na šoli. Načrt izvedbe bodo odgovorne osebe za

šolsko shemo na šoli lahko izpolnile med 1. oktobrom in 20. novembrom 2020

na spletnem naslovu: http://anketa.nijz.si/SSN. O spletnem dostopu do vprašalnika

bodo šole obveščene tudi z okrožnico.

  • Vprašalnik za učence (na začetku in na koncu šolskega leta)

Šola je ob začetku in koncu šolskega leta dolžna narediti posnetek stanja o uživanju

sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov med učenci. Učenci v ta namen

izpolnijo spletni vprašalnik za učence na začetku in na koncu šolskega leta.

Vprašalnik za učence na začetku šolskega leta bo dostopen na spletnem naslovu

http://anketa.nijz.si/SSU1  med 1. oktobrom in 20. novembrom 2020.

Na koncu šolskega leta pa bo vprašalnik za učence dostopen na spletnem naslovu

http://anketa.nijz.si/SSU2  med 17. majem in 24. junijem 2021.

  • Vprašalnik za vrednotenje (do konca julija 2021).

Spletni vprašalnik za vrednotenje naj izpolni pristojni delavec šole do konca julija

  1. O spletnem dostopu do vprašalnika za vrednotenje ter času dostopa bodo šole

obveščene z okrožnico. Vprašalnik bo na spletnem naslovu:

http://anketa.nijz.si/SSK.

Dostopnost