Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[ZAPISNIK

 

prvega sestanka SVETA ŠOLE, ki je bil v četrtek, 24. 8. 2017, ob 18. uri v zbornici šole.

Sestanek je začela in vodila predsednica sveta šole.

Dnevni red

 1. Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov Sveta zavoda
 2. Obravnava sklepov o imenovanju članov
 3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta in verifikacije mandatov članov sveta
 4. Seznanitev s Poslovnikom sveta zavoda
 5. Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika
 6. Poročilo predsednika sveta zavoda za preteklo mandatno obdobje
 7. Predstavitev Osnovne šole Loka Črnomelj in pričetek pouka šolskega leta 2017/2018
 8. Razno

Prisotni člani sveta šole (priloga – podpisan list)

Sestanek je pričela ravnateljica šole Damjana Vraničar. Pozdravila je člane sveta šole in v skladu s Poslovnikom sveta zavoda besedo predala najstarejšemu članu sveta šole, Branki Weiss, ki je vodila sejo do izvolitve predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda Osnovne šole Loka Črnomelj. Pred prehodom na dnevni red so se novi člani na kratko predstavili.

 

Ad. 1, 2 in 3

Predsednica je prisotne pozdravila in povabila ravnateljico, da poda poročila o volitvah članov v Svet zavoda. Ravnateljica je kronološko predstavila potek aktivnosti in volitve za člane Sveta zavoda za mandatno obdobje 2017-2021.

 

Člani sveta OŠ Loka za mandatno obdobje 2017-2021 so:

 

Predstavniki ustanoviteljice Občine Črnomelj:

 1. Maja Kocjan, Linhartova ulica 4, 8340 Črnomelj

Maja.kocjan@gmail.com

 1. Boris Grabrijan, Velika sela 6, 8341 Adlešiči

Boris.grabrijan@kp-kolpa.si

 1. Dolores Šober, Rožič Vrh 24, 8340 Črnomelj

Dolores.crnomelj@gmail.com

 

Predstavniki  OŠ Loka Črnomelj:

 1. Anja Golobič, Kal 4, 8333 Semič

Anja.stulac@gmail.com

 1. Helena Kambič, Pot v Strmec 3, 8330 Metlika

Helena.kambic75@gmail.com

 1. Sašo Ljubenko, Kanižarica 28c, 8340 Črnomelj

Saso.lubenko@gmail.com

 1. David Štefanič, Ulica Bratov Klemenc 19, 8340 Črnomelj

David.stefanic@gmail.com

 1. Branka Weiss, Viniška cesta 31, 8340 Črnomelj

Branka.weiss@gmail.com

 

 

Predstavniki sveta staršev  OŠ Loka:

 1. Denis Imširović, Lokve 10b, 8340 Črnomelj

denis@vizir.si

 1. Irena Štrucelj, Griblje 6, 8332 Gradac

Tonestrucelj@yahoo.com

 1. Božidar Tessari, Ločka cesta 17 a, 8340 Črnomelj

Bozidar.tessari@siol.net

 

V verifikacijsko komisijo so člani izvolili dva člana:

 1. Anjo Golobič
 2. Helena Kambič.

 

 

Sklep: 1, 2 in 3

Prisotni člani so soglasno sprejeli in potrdili sklep o konstituiranju mandatov članov sveta.

Vsi prisotni člani so z dvigom rok to potrdili.

 

 

 

Ad. 4

Ravnateljica je predstavila Poslovnik sveta zavoda. Vsi člani so dobili kopijo poslovnika v pisni obliki.

 

Sklep: 4

Člani sveta so se seznanili s Poslovnikom in želijo, da se jim ga posreduje po e-pošti z zapisnikom 1. seje.

Vabila z gradivom in že oblikovanimi sklepi želijo, da se jim pošljejo 5 (pet) dni pred sejo po e-pošti. E-naslovi so navedeni na listi prisotnosti. K vabilom se priloži vso obravnavano gradivo in oblikuje sklepe k posameznim točkam, v kolikor je to možno.

 

Seje sveta zavoda OŠ Loka bodo ob sredah ob 18. uri, v zimskem časa pa ob 17. uri.

 

Ad. 5

Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika:

Po predhodnem pogovoru in predlaganju sta kandidata, Maja Kocjan – za predsednico in David Štefanič – za namestnika predsednice, kandidaturo sprejela.

Vodja seje zavoda je navzoče člane poklicala h glasovanju. Odločili so se za javno glasovanje z dvigom rok.

 

Za predsednico Majo Kocjan je glasovalo 9 članov.

Za namestnika predsednice Davida Štefaniča je glasovalo 9 članov.

 

Sklep: 5

Predsednica sveta zavoda Osnovne šole Loka Črnomelj za mandatno obdobje 2017-2021 je Maja Kocjan, namestnik predsednice pa David Štefanič.

 

Vodenje seje je prevzela predsednica Maja Kocjan. Za zaupanje se je navzočim zahvalila in predlagala naslednjo točko dnevnega reda.

 

Ad. 6

Poročilo za preteklo mandatno obdobje je podala Majda Veselič, predsednica sveta v mandatnem obdobje 2013-2017.

Vsi zapisniki se hranijo v arhivu šole.

 

Sklep:6

Prisotni so sprejeli sklep, da bi oblikovali in sprejeli Poslovnik o volitvah kandidatov v svet šole.

Čas za oblikovanje zapisnika je 1 teden. Pošlje se ga članom po e-pošti, korespondenčno ga potrdijo, če se z njim strinjajo. Tri dni imajo čas za morebitne pripombe in popravke. Te se zberejo in posredujejo vsem članom. V kolikor se vsi  oz. večina z njimi strinja, se dopolnijo v zapisnik in se ga dopolnjenega pošlje v podpis kandidatom. V kolikor se o predlogih in popravkih člani ne opredelijo, se  obravnavajo na naslednji seji.

Po potrditvi se zapisnik objavi na spletni strani šole in izobesi v obe zbornici šole.

 

Ad. 7

Ravnateljica je predstavila Osnovno šolo Loka Črnomelj in  pričetek pouka šolskega leta 2017/2018. Predstavila je kolektiv šole, financiranje zavoda … Izpostavila je predvsem, da je Osnovna šola Loka Črnomelj šola vozačev, velike urgentne stroške zaradi starosti in dotrajanosti šole, dela, ki potekajo na podružnicah, romsko problematiko, prevoz kosil na podružnici, aktivnosti, ki potekajo v zvezi z novogradnjo šole …

Šolsko leto 2017/2018 bomo pričeli v ponedeljek, 4. 9. 2017. Vzrok za premik datuma začetka pouka je nedokončana rekonstrukcija Kidričeve ulice. Občina Črnomelj nas je z dopisom s premikom začetka pouka obvestila, nakar smo za soglasje zaprosili še Ministrstvo za šolstvo. Ministrstvo je datum začetka pouka potrdilo. (Priloga)

Sklep 7:

Naloga članov sveta šole OŠ Loka Črnomelj je, da spremljajo potek aktivnosti novogradnje, še posebno člani ustanoviteljice Občine Črnomelj.

Izgubljeni dan (1. 9. 2017) bomo nadomestili predvidoma v soboto, 30. septembra. O točnem datumu se bodo odločili še strokovni delavci šole na konferenci.

Obvestilo o spremembi začetka pouka bomo posredovali na spletno stran šole in na radio Odeon.

 

Ad. 8

Vse člane se seznani s kontaktnimi podatki (e-pošta, telefon) in kontaktnimi podatki šole.

Sestanek je predsednica zaključila ob 20.15.

 

Zapisala:                                                          Predsednica sveta zavoda OŠ Loka Črnomelj

Elica Gorše                                                      Maja Kocjan]]>

Dostopnost