Učitelji in strokovni delavci

PRIIMEK IN IME UČITELJICE/
UČITELJA
RAZREDNIK/ UČI NAZIV E-NASLOV
Tea Zorn 1. a profesorica razrednega pouka tea.zorn@os-loka.crnomelj.si
Anica Butala 1. a, drugi učitelj diplomirana vzgojiteljica anica.butala@os-loka-crnomelj.si
N. Tina Prijanovič 1. b profesorica razrednega pouka tina.prijanovic@os-loka-crnomelj.si
Irena Stopar Kovaljev 1. b, drugi učitelj profesorica razrednega pouka irena.stopar@os-loka-crnomelj.si
Zdenka Konda 2. a učiteljica razrednega pouka zdenka.konda@os-loka-crnomelj.si
Marija Plavec 2. b, vodja enote učiteljica razrednega pouka marija.plavec@os-loka-crnomelj.si
Darinka Radovič 2.c učiteljica razrednega pouka darinka.radovic@os-loka-crnomelj.si
Nataša Šuštarič Bradač 3. a, vodja aktiva profesorica razrednega pouka natasa.bradac@os-loka-crnomelj.si
Barbara Hlebec 3. b profesorica razrednega pouka barbara.hlebec@os-loka-crnomelj.si
Darja Matkovič 4. a profesorica razrednega pouka darja.matkovic@os-loka-crnomelj.si
Stanka Mržljak 4. b profesorica razrednega pouka stanka.mrzljak@os-loka-crnomelj.si
Dragica Jankovič 4. c učiteljica razrednega pouka dragica.jankovic@os-loka-crnomelj.si
 Helena Šikonja 5.a učiteljica razrednega pouka helena.sikonja@os-loka-crnomelj.si
Franci Mravinec 5. b učitelj razrednega pouka franci.mravinec@os-loka-crnomelj.si
Marjetka Žunič 5. c učiteljica razrednega pouka marjetka.zunic@os-loka-crnomelj.si
Peter Mravinec 6. a, TIT, NIP-TEH profesor fizike in tehnike peter.mravinec@os-loka-crnomelj.si
Irena Mihelčič 6.b, BIO, GOS, SPH profesorica biologije in gospodinjstva irena.mihelcic@os-loka-crnomelj.si
Alenka Mravinec 6. c, GOS, VEZ predmetna učiteljica biologije in gospodinjstva alenka.mravinec@os-loka-crnomelj.si
Tomaž Grdešič 7. a, ZGO, DKE univerzitetni diplomirani zgodovinar tomaz.grdesic@os-loka-crnomelj.si
David Štefanič 7. b, TJA uni. dipl. anglist david.stefanic@os-loka-crnomelj.si
Jeni Kure 7. c, TJA profesorica angleščine Jeni.kure@os-loka-crnomelj.si
Anja Golobič 8. a, MAT profesorica matematike in tehnike anja.golobic@os-loka-crnomelj.si
Tihana Malič 8. b, TJA, DKE profesorica angleščine in filozofije tihana.malic@os-loka-crnomelj.si
Darinka Krušič 8. c, SLO profesorica slovenščine darinka.radovic@os-loka-crnomelj.si
Katja Peganc 9. a, SLO magistrica profesorica slovenistike katja.peganc@os-loka-crnomelj.si
Helena Kambič 9. b, TJA, DKE profesorica angleščine in sociologije helena.kambic@os-loka-crnomelj.si
Alojz Hudelja 9. c, KEM, BIO profesor kemije, biologije in naravoslovja alojz.hudelja@os-loka-crnomelj.si

 

NERAZREDNIKI

 
Ana Kump TJA – zgodnje poučevanje v 1. r., 2. r. in 3. r. profesorica razrednega pouka ana.kump@os-loka-crnomelj.si
Ana Gregorac GUM , OPB Griblje profesorica razrednega pouka ana.gregorac@os-loka-crnomelj.si
Katarina  Pavlakovič MAT, računalničarka, NIP-RAČ, FVZ profesorica matematike in računalništva katarina.pavlakovic@os-loka-crnomelj.si
Helena Željko GEO predmetna učiteljica geografije in zgodovine helena.zeljko@os-loka-crnomelj.si
Petra Poplašen NE1, NE2,  NE3, NIP NEM, OPB profesorica nemščine petra.poplasen@os-loka-crnomelj.si
Rok Weiss ŠPO, NOG, ŠZS profesor športne vzgoje rok.weiss@os-loka-crnomelj.si
Miha Movrin ŠPO, ŠZS, ŠZZ profesor športne vzgoje miha.movrin@ss-crnomelj.si
Marko Šikonja ŠPO, ODB profesor športne vzgoje marko.sikonja@os-loka-crnomelj.si
Sonja Jerman OPB predmetna učiteljica slovenščine in nemščine sonja.jerman@os-loka-crnomelj.si
Maja Kunič SLO dipl. sociologinja kulture in profesorica slovenščine maja.kunic@os-loka-crnomelj.si
Jolanda Gerbec Kure MAT predmetna učiteljica matematike in tehnike jolanda.gerbeckure@os-loka-crnomelj.si
Nastja Luič svetovalna delavka univerzitetna diplomirana psihologinja nastja.luic@os-loka-crnomelj.si
Marija Špringer knjižničarka predmetna učiteljica slovenščine in književnosti marija.springer@os-loka-crnomelj.si
Urša Prus knjižničarka magistrica bibliotekarstva ursa.prus@os-loka-crnomelj.si
Majda Veselič GUM, OPZ in MPZ, GLP predmetna učiteljica glasbene vzgoje majda.veselic@os-loka-crnomelj.si
Sonja Malnarič pomočnica ravnateljice, UBE, ROM, MME, NIP-RAČ, ROID univ. dipl. org. dela  – informatik sonja.malnaric@os-loka-crnomelj.si
mag. Sonja Štefanič svetovalna delavka magistrica socialne pedagogike sonja.stafanic@os-loka-crnomelj.si
Martina Bahor NAR magistrica gospodinjstva in kemije martina.bahor@os-loka-crnomelj.si
Veronika Vrbanac MAT, OPB magistrica profesorica matematike veronika.vrbanac@os-loka-crnomelj.si
Jure Hribar FIZ, ROID profesor fizike jure.hribar@os-loka-crnomelj.si
Špela Vraničar LUM, LS1, LS2, LS3, NIP-UME profesorica likovne umetnosti spela.vranicar@os-loka-crnomelj.si
Topler Sašo OPB magister profesor inkluzivne pedagogike saso.topler@os-loka-crnomelj.si
Helena Banovec OPB univ. dipl. muzikolog helena.banovec@os-loka-cnomelj.si
Anton Jakša OPB profesor grščine in latinščine anton.jaksa@os-loka-crnomelj.si
Ana Gorše porodniški dopust profesorica razrednega pouka ana.gorse@os-loka-crnomelj.si

PODRUŽNICA GRIBLJE
 
Branka Weiss 1., 2.,3. r učiteljica razrednega pouka branka.weiss@os-loka-crnomelj.si
Jana Štajdohar 4., 5. r. profesorica razrednega pouka jana.stajdohar@os-loka-crnomelj.si
PODRUŽNICA ADLEŠIČI
Tadeja Kuzma 1., 2. r., vodja podružnice profesorica razrednega pouka tadeja.kuzma@os-loka-crnomelj.si
Renata Grguraš 1. r, drugi učitelj, OPB višja vzgojiteljica renata.grguras@os-loka-crnomelj.si
Katarina Simčič 3. r. in 5. r. profesorica razrednega pouka katarina.gorse@os-loka-crnomelj.si
Darko Kočevar 4.r učitelj razrednega pouka darko.kocevar@os-loka-crnomelj.si