Učitelji in strokovni delavci

PRIIMEK IN IME UČITELJICE/
UČITELJA
RAZREDNIK/ UČI NAZIV E-NASLOV
Nataša Šuštarič Bradač 1. a profesorica razrednega pouka natasa.bradac@os-loka-crnomelj.si
Anica Butala 1. a, drugi učitelj diplomirana vzgojiteljica anica.butala@os-loka-crnomelj.si
Barbara Hlebec 1. b, vodja enote Stratus profesorica razrednega pouka barbara.hlebec@os-loka-crnomelj.si

Sandra Jakobčič

1. b, drugi učitelj, TJA profesorica angleščine

sandra.jakobcic@os-loka-crnomelj.si

Irena Stopar Kovaljev

1. c profesorica razrednega pouka

irena.stopar@os-loka-crnomelj.si

Radha Bačurina

1. c, drugi učitelj magistrica rusistike in magistrica slovenistike radha.bacurina@os-loka-crnomelj.si
Ana Gorše 2. a profesorica razrednega pouka ana.gorse@os-loka-crnomelj.si
Nataša Tina Prijanovič 2. b profesorica razrednega pouka tina.prijanovic@os-loka-crnomelj.si
Zdenka Konda 3. a učiteljica razrednega pouka zdenka.konda@os-loka-crnomelj.si
Marija Plevec 3. b učiteljica razrednega pouka marija.plavec@os-loka-crnomelj.si
Tea Zorn 3. c profesorica razrednega pouka tea.zorn@os-loka-crnomelj.si
Stanka Mržljak 4. a profesorica razrednega pouka stanka.mrzljak@os-loka-crnomelj.si
Dragica Jankovič 4. b učiteljica razrednega pouka dragica.jankovic@os-loka-crnomelj.si
Darja Matkovič 4. c profesorica razrednega pouka darja.matkovic@os-loka-crnomelj.si
Helena Šikonja 5.a učiteljica razrednega pouka helena.sikonja@os-loka-crnomelj.si
Marjetka Žunič 5. b učiteljica razrednega pouka marjetka.zunic@os-loka-crnomelj.si
Franci Mravinec 5. c učitelj razrednega pouka franci.mravinec@os-loka-crnomelj.si
Maja Kunič 6. a, SLO profesorica slovenščine maja.kunic@os-loka-crnomelj.si
Irena Mihelčič 6.b, BIO, NAR, GOS profesorica biologije in gospodinjstva irena.mihelcic@os-loka-crnomelj.si
Veronika Verbanac 6. c, MAT magistrica profesorica matematike veronika.vrbanac@os-loka-crnomelj.si
Helena Kambič 7. a, TJA, DKE profesorica angleščine in sociologije helena.kambic@os-loka-crnomelj.si
Katja Peganc 7. b, SLO magistrica profesorica slovenistike katja.peganc@os-loka-crnomelj.si
Alojz Hudelja 7. c, NAR, KEM profesor kemije, biologije in naravoslovja alojz.hudelja@os-loka-crnomelj.si
Tomaž Grdešič 8. a, ZGO, DKE univerzitetni diplomirani zgodovinar tomaz.grdesic@os-loka-crnomelj.si
David Štefanič 8. b, TJA univerzitetni diplomirani anglist david.stefanic@os-loka-crnomelj.si
Jeni Kure 8. c, TJA profesorica angleščine jeni.kure@os-loka-crnomelj.si
Anja Golobič 9. a, MAT profesorica matematike in tehnike anja.golobic@os-loka-crnomelj.si
Tihana Malič 9. b, TJA profesorica angleščine tihana.malic@os-loka-crnomelj.si
Darinka Krušič 9. c, SLO profesorica slovenščine darinka.krusic@os-loka-crnomelj.si

 NERAZREDNIKI

 
Peter Mravinec TIT, OGL, NIP profesor fizike in tehnike peter.mravinec@os-loka-crnomelj.si
Alenka Mravinec GOS, NAR predmetna učiteljica kemije in gospodinjstva alenka.mravinec@os-loka-crnomelj.si
Katarina  Pavlakovič MAT, FVZ, NIP-RAČ, ROM profesorica matematike in računalništva katarina.pavlakovic@os-loka-crnomelj.si
Helena Željko GEO predmetna učiteljica geografije in zgodovine helena.zeljko@os-loka-crnomelj.si
Petra Poplašen NE 1, 2, 3, NIP-NEM profesorica nemščine petra.poplasen@os-loka-crnomelj.si
Rok Weiss ŠPO profesor športne vzgoje rok.weiss@os-loka-crnomelj.si
Brane Adlešič SŠ Črnomelj ŠPO profesor športne vzgoje brane.adlesic@ss-crnomelj.si
Marko Šikonja ŠPO profesor športne vzgoje marko.sikonja@os-loka-crnomelj.si
Kristina Starešinič OPB, KEM, NAR magistrica profesorica gospodinjstva in kemije kristina.staresinic@os-loka-crnomelj.si
Damjana Vraničar OPB profesorica razrednega pouka damjana.vranicar@os-loka-crnomelj.si
Simona Grdešič OPB diplomirana bibliotekarka simona.grdesic@os-loka-crnomelj.si
Anita Hudorovac Romska pomočnica diplomirana vzgojiteljica anita.hudorovac@os-loka-crnomelj.si
Brigita Kapš Romska pomočnica, laborantka, OPB gimnazijski maturant brigita.kaps@os-loka-crnomelj.si
Sonja Jerman OPB predmetna učiteljica slovenščine in nemščine sonja.jerman@os-loka-crnomelj.si
Jolanda Gerbec Kure MAT predmetna učiteljica matematike in tehnike jolanda.gerbeckure@os-loka-crnomelj.si
Nastja Luič svetovalna delavka univerzitetna diplomirana psihologinja nastja.luic@os-loka-crnomelj.si
Urša Prus knjižničarka magistrica bibliotekarstva ursa.prus@os-loka-crnomelj.si
Sonja Malnarič pomočnica ravnatelja, NIP-RAČ, ROID univ. dipl. org. dela  – informatik sonja.malnaric@os-loka-crnomelj.si
mag. Sonja Štefanič svetovalna delavka magistrica socialne pedagogike sonja.stefanic@os-loka-crnomelj.si
Jure Hribar FIZ profesor fizike jure.hribar@os-loka-crnomelj.si
Špela Vraničar LUM, NIP-LUM profesorica likovne umetnosti spela.vranicar@os-loka-crnomelj.si
Helena Banovec GUM, OPZ univ. dipl. muzikolog helena.banovec@os-loka-cnomelj.si
Anita Matkovič OPB uni.dipl.etnologinja in kulturna antropologinja anita.matkovic@os-loka-crnomelj.si
Anton Jakša OPB, knjižničar profesor grščine in latinščine anton.jaksa@os-loka-crnomelj.si
PODRUŽNICA GRIBLJE  
Branka Weiss 1., 2.,3. r učiteljica razrednega pouka branka.weiss@os-loka-crnomelj.si
Jana Štajdohar 4., 5. r., vodja podružnice profesorica razrednega pouka jana.stajdohar@os-loka-crnomelj.si
Ana Kočevar 2. učitelj profesorica razrednega pouka ana.kocevar2@os-loka-crnomelj.si
Metka Čadonič OPB učiteljica razrednega pouka metka.cadonic@os-loka-crnomelj.si
PODRUŽNICA ADLEŠIČI  
Tadeja Kuzma 1., 2. r., vodja podružnice profesorica razrednega pouka tadeja.kuzma@os-loka-crnomelj.si
Renata Grguraš 1. r, drugi učitelj, OPB višja vzgojiteljica renata.grguras@os-loka-crnomelj.si
Ana Kump 3. r, 4. r profesorica razrednega pouka ana.kump@os-loka-crnomelj.si
Darko Kočevar 5.r učitelj razrednega pouka darko.kocevar@os-loka-crnomelj.si