Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKA SHEMA je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah.

V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.

Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

Šola se vsako leto prijavi v šolsko shemo, v prijavi se odloči, ali bo otrokom razdeljevala le šolsko sadje in zelenjavo ali le šolsko mleko ali oboje.

S šolskim letom 2022/2023 se je zaključilo obdobje prve 6-letne strategija šolske sheme. V letu 2023 je Nacionalni inštitut za javno zdravje izdelal poročilo o petletnem vrednotenju šolske sheme od 2017/2018 do 2021/2022,  v katerem so tudi priporočila za novo strategijo: povečanje nabave proizvodov pri lokalnih proizvajalcih, povečanje razdeljevanja zelenjave in proizvodov iz ekološke pridelave, raznovrstnost ponudbe, okrepitev spremljevalnih izobraževalnih ukrepov in dejavnosti ter mreženja (dobavitelji, šole, starši). Rezultati vrednotenja so pokazali, da se je znotraj enega šolskega leta pri učencih izboljšal odnos do uživanja sadja in zelenjave, pogostost uživanja sadja, v manjšem deležu tudi zelenjave, pogostost uživanja mleka se je poslabšala. Znanje o zdravem življenjskem slogu se je na splošno izboljšalo, vendar se je poslabšalo pri starejših učencih in pri fantih ter pri učencih iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom. V obdobju petih šolskih let vrednotenja šolska shema na splošno ni pokazala izboljšanja stanja pri učencih, na kar bi lahko vplivalo skoraj triletno obdobje šolanja pod posebnimi pogoji zaradi ukrepov covid-19. Odstotek učencev, ki so uživali večino glavnih vrst sadja in zelenjave, se je nekoliko znižal ali ostal enak, zmanjšala se je  pogostost uživanja sadja in mleka, uživanje zelenjave v šoli pa se je nekoliko povečalo. Znatno je upadel odstotek učencev z dobrim znanjem o zdravem življenjskem slogu.

Nova strategija se ne razlikuje bistveno od predhodne. Novosti oziroma poudarki se nanašajo na razširitev izbora sadja in zelenjave ter na obogatitev spremljevalnih izobraževalnih ukrepov in dejavnosti. Povečala se je raznovrstnost pri zelenjavi, saj so dodane tudi tiste vrste, ki jih je za uživanje potrebno termično obdelati, vključno s kostanjem. V izbor spremljevalnih izobraževalnih ukrepov, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, so dodane delavnice za učence na temo kmetijstva ali prehrane, predavanja za delavce šole, ki jih organizira NIJZ, pa bodo na daljavo.

Do finančne pomoči iz šolske sheme je upravičena šola, ki od Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja – ARSKTRP prejme odločbo o odobritvi. Šola je vlagateljica zahtevkov za povračilo sredstev za nabavo sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov iz šolske sheme. Šola lahko prejeto pomoč uporabi samo za razdeljevanje sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov svojim učencem od 1. do 9. razreda oziroma gojencem zavoda. Povrnitev stroškov je omejena do skupne vrednosti pomoči na šolo, ki je določena v odločbi o odobritvi šole, ločeno za sadje in zelenjavo ter za mleko in mlečne izdelke.

Cene proizvodov morajo biti razumne. Okvirna letna vrednost pomoči na učenca za sadje in zelenjavo je 6 EUR, za mleko in mlečne izdelke pa največ 4 EUR. Končna vrednost pomoči na učenca se izračuna na podlagi podatkov o številu učencev, otrok in mladostnikov, vpisanih v centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. septembra 2023, ki jih Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje posreduje agenciji do 5. oktobra 2023.

V okviru razdeljevanja ŠSZ mora prevladovati sveže sadje in zelenjava, predelano sadje in zelenjava mora predstavljati manjše število razdeljevanj.

Sadje:

Zelenjava***:
lešniki* zelje
orehi* ohrovt
kostanj** kolerabica in koleraba
fige (sveže!) cvetača
mandarine brokoli
grozdje ostale kapusnice (rukola, kitajske kapusnice,…)
melone solata (Lactuca sativa)
lubenice radič
jabolka ostala listnata zelenjava (motovilec, regrat, cikorija, špinača, blitva…)
hruške korenje
marelice (sveže!) rdeča redkvica
češnje in višnje peteršilj
breskve in nektarine zelena (gomoljna)
slive rdeča pesa
kaki repa
žižola redkev
kivi ostale užitne korenovke (hren, pastinak,…)
jagode kumare in kumarice
maline paradižnik
borovnice paprika
črni ribez buče in bučke
rdeči ribez jajčevec
ostalo jagodičje (robide, kosmulje, sibirske borovnice, brusnice, murve…) čebula, šalotka, česen, por, drobnjak in ostale čebulnice
leča, grah, fižol in ostale stročnice (bob, čičerika, soja,…), v stročju ali suhe ostala zelenjava: šparglji, stebelna zelena, komarček, artičoka

V okviru razdeljevanja ŠM mora prevladovati mleko in mleko brez laktoze, mlečni izdelki morajo predstavljati manjše število razdeljevanj

Šola se je v prijavi v šolsko shemo odločila, da bo otrokom razdeljevala kot dodatni obrok šolsko sadje in zelenjavo (ŠSZ) ali šolsko mleko (ŠM) ali oboje.

Šola sama določi, pogostost, čas in kraj razdeljevanja. Šola mora razdeljevati ŠSZ oz. ŠM kot dodatni obrok POLEG redne šolske prehrane. To pomeni, da šola sadja in zelenjave, ki ga ponuja v okviru redne šolske prehrane, ne sme nadomestiti s sadjem in zelenjavo iz šolske sheme. Enako velja tudi v primeru ŠM. Če se ŠSZ ali ŠM razdeljuje v času rednega obroka (npr. malice), se mora razdeliti POLEG rednega obroka kot dodaten brezplačen obrok. Zato mora šola obvezno na jedilniku označiti, da je poleg rednega obroka razdeljeno tudi sadje/zelenjava (napišite vrsto, npr. jagode) iz EU šolske sheme ali mleko/mlečni izdelki (napišite vrsto, npr. navadni jogurt) iz EU šolske sheme. Kadar otroci prejmejo dodatni obrok iz šolske sheme poleg rednega obroka, naj bo obrok z vidika prehranske vrednosti smiselno sestavljen.

Če se učencem ne razdeli vsega ŠSZ oz. ŠM, se preostanek:

  1. a) ustrezno shrani (v jedilnici, kuhinji idr., da ni na dosegu učencem in učiteljem) in se ga razdeli kasneje ali naslednji dan, ali
  2. b) postavi na določeno mesto v šoli (npr. sadni kotički za šolsko shemo), da ga učenci pojedo isti dan kasneje ali naslednji dan.

V obeh primerih je pomembno ohraniti primerno kakovost ŠSZ oz. ŠM ter higiensko neoporečnost!

Šola vlaga Zahtevek za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov v šoli na obrazcu v informacijskem sistemu agencije (elektronsko) na enak način kot vlaga vlogo za odobritev. Zahtevek mora šola (odgovorna oseba šole ali njen pooblaščenec za elektronsko vložitev) izpolniti elektronsko in ga vložiti v elektronski obliki, podpisanega s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Zahtevek se vlaga v naslednjih rokih:

  • do 31. marca leta, v katerem se konča obdobje šolske sheme, za obdobje razdelitve ŠSZ oz. ŠM od 1. septembra do 31. decembra leta, v katerem se začne obdobje šolske sheme;
  • do 30. junija leta, v katerem se konča obdobje šolske sheme, za obdobje razdelitve ŠSZ oz. ŠM od 1. januarja do 31. marca leta, v katerem se konča obdobje šolske sheme;
  • do 15. julija* leta, v katerem se konča obdobje šolske sheme, za obdobje razdelitve ŠSZ oz. ŠM od 1. aprila do 24. junija leta, v katerem se konča obdobje šolske sheme.

Šola z zahtevkom lahko zahteva izplačalo sredstev le do skupne vrednosti pomoči iz odločbe o odobritvi.

Šola mora skladno z EU zakonodajo izpolnjevati pogoj, da je v času izvajanja šolske sheme v šoli izobešen plakat, kot to predpisuje Uredba.

Šola mora zagotoviti spremljevalne izobraževalne dejavnosti za vse učence. Izvesti mora najmanj eno spremljevalno dejavnost.

Spremljevalne izobraževalne dejavnosti na naši šoli so:

– izdelava plakatov, panojev, razstav risb ipd. na temo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov,

– ozaveščanje učencev o pomenu uživanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov,

– vključevanje vsebin sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v medpredmetno povezovanje (npr. biologija, gospodinjstvo, likovna umetnost,…),

– delavnice pri dnevih dejavnosti na temo priprave jedi iz sadja in zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov ter ostalih kmetijskih proizvodov; degustacije sadja in zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov ter ostalih kmetijskih proizvodov;

– vključevanje tem o pridelovanju in predelovanju hrane, prehranjevanju, zmanjševanju zavržkov hrane ter s tem povezanim ravnanjem z okoljem v dneve dejavnosti in rednem pouku pri določenih predmetih,

– ogledi kmetije mlekarn, sirarn, živilskih tržnic) in sadnih nasadov pri dnevih dejavnosti,

– šolski zelenjadni ali sadni vrt (Podružnični šoli Adlešiči in Griblje),

– predstavitev šolske sheme staršem in učiteljem na spletni strani šole, na šolskem radiu.

Šola lahko izvaja tudi druge spremljevalne izobraževalne dejavnosti, ki so povezane z namenom Šolske sheme.

Šola naj pri načrtovanju spremljevalnih dejavnosti čim bolj izkoristi možnosti, ki jih ponuja lokalno okolje.

S tem šolskim letom 2023/2024 se začenja novo  5-letno obdobje vrednotenja šolske sheme na osnovi nove strategije šolske sheme za 6-letno obdobje od 2023/2024 do 2028/2029. Vsaka šola, ki se vključi v šolsko shemo, je dolžna sodelovati z izvajalcem vrednotenja NIJZ. NIJZ spremlja in vrednoti učinke izvajanja šolske sheme na osnovi anketiranja šol in CŠOD. Anketiranje je spletno. E-vprašalniki se izpolnjujejo dvakrat: na začetku in na koncu šolskega leta. Anketiranje je razdeljeno na izpolnjevanje e-vprašalnikov za učence in e-vprašalnikov za učitelje (za delavca šole, pristojnega za šolsko shemo).

Učitelj (oziroma strokovni delavec šole, pristojen za šolsko shemo) izpolni naslednja dva e-vprašalnika:

  • Načrt izvedbe šolske sheme  (izpolni učitelj na začetku šolskega leta)

Na začetku šolskega leta 2023/2024 od oktobra do novembra 2023 učitelj  izpolni e-spletni vprašalnik »Načrt izvedbe«, ki bo dostopen na spletnem naslovu: http://anketa.nijz.si/SSN.

  • Vprašalnik za vrednotenje  (izpolni učitelj do konca julija 2024):

Na koncu šolskega leta 2023/2024 od maja do konca julija 2024 učitelj izpolni spletni »Vprašalnik za vrednotenje«, ki bo  dostopen na spletnem naslovu:  http://anketa.nijz.si/SSK.

Učenci izpolnijo isti vprašalnik dvakrat v šolskem letu: na začetku in na koncu šolskega leta:

  • Vprašalnik za učence:

Šola je ob začetku in koncu šolskega leta dolžna narediti posnetek stanja o uživanju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov med učenci. Učenci v ta namen izpolnijo spletni vprašalnik za učence na začetku in na koncu šolskega leta.

Anketa se opravi na vzorcu učencev: izpolnjujejo jo učenci iz paralelk A iz 4., 6. in 8 razreda.

Vprašalnik za učence na začetku šolskega leta  bo dostopen na spletnem naslovu http://anketa.nijz.si/SSU1 od oktobra do konca novembra 2023.

Na koncu šolskega leta pa bo vprašalnik za učence dostopen na spletnem naslovu http://anketa.nijz.si/SSU2 od sredine maja do 24. junija 2024.

O spletnem dostopu do e-vprašalnikov ter o času dostopa bodo šole obveščene z okrožnico.

Poročilo o prvem 5-letnem vrednotenju šolske sheme 2017/2018 – 2021/2022 je objavljeno na https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/ v bloku Dokumenti in izobraževalno gradivo pod Poročila.

Črnomelj, 10. 10. 2023                                                      Organizator šolske prehrana: Alenka Mravinec

Dostopnost