Skoči na glavno vsebino
Dragi starši in učenci, te dni ste dobili prijavnice za  obvezne izbirne predmete, ki jih na šoli ponujamo za šolsko leto 2023/2024. Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Izbirni predmeti so obvezni in se številčno ocenjujejo (ocene od 1 do 5). Vsi ponujeni predmeti se izvajajo eno uro tedensko, razen nemščine in latinščine,  ki se izvajata dve uri na teden. Šola je obvezna ponuditi tuj jezik, verstva in etiko v 7., 8. in 9. razredu ter retoriko v 9. razredu. Enoletni program pomeni, da ga lahko izberemo le enkrat v treh letih. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. OŠ Loka Črnomelj ponuja učencem 7., 8. in 9. razreda 27 obveznih izbirnih predmetov. Opis si lahko preberete v zgibanki, učenci imajo opise obešene na panoju pred knjižnico, šestošolci pa so opise dobili tudi v pisni obliki. Izpolnjen vprašalnik naj učenec prinese razredniku, lahko pa prijavo oddate tudi elektronsko do torka, 25. aprila 2023. Navodila za prijavo imate na vprašalniku. V primeru dodatnih nejasnosti se obrnite na izvajalca obveznega izbirnega predmeta ali na pomočnico ravnatelja.
Dostopnost