Skoči na glavno vsebino

Čas, v katerem živimo, vsak dan prinaša nove izzive, prilaganja in s tem nove rešitve ter  drugačne poglede na življenje. Šolo in življenje v njej ustvarjamo pedagoški delavci, ki se zavedamo, da kdor hoče skrbeti za bodočnost, mora imeti spoštljiv odnos do preteklosti. Zagotovo ima vsak izmed vas svojo zgodbo in spomine na šolska leta.

Osnovna šola Loka Črnomelj od ustanovitve (leta 1989) pa do zdaj ni imela idealnih pogojev za delo. Materialni pogoji so le eden od elementov kakovosti izobraževanja, ne pa odločilni. Dobri učitelji so s svojim strokovnim znanjem in z nadarjenostjo za pedagoški poklic sposobni kompenzirati manjkajoče materialne pogoje. Takih učiteljev pa na naši šoli ne manjka, kar kažejo rezultati našega dela.

V decembru 2022 so se končno uresničile več kot desetletne sanje o novi šoli. Gradnja težko pričakovane šole je stekla. Na gradbišču lahko že vidimo, kako nastaja nova sodobna šola.   Priprave na projekt gradnje so bile dolge in so zahtevale ogromno potrpežljivosti, nešteto sestankov, dogovorov, da bodo končno tudi naši  učenci in zaposleni lahko bivali in ustvarjali v sodobno urejenih prostorih.

OPIS REORGANIZACIJE OSNOVNE ŠOLE V ČRNOMLJU

Pogled na učne pogoje izpred šestdesetih let lahko razberemo iz zapisov šolskih kronik Osnovne šole Mirana Jarca in Osnovne šole Loka Črnomelj. Šolniki smo se bili v preteklosti primorani nenehno prilagajati, saj je prostora za izvedbo pouka vedno primanjkovalo. Večinoma so se v nadomestne prostore morali seliti učenci in učitelji razrednega pouka, saj je bil vsak prostor v mestu Črnomelj »dovolj dober« zanje. Razbrati je, da so odgovorne politične osebe delovne pogoje imenovale le kot začasne rešitve, ki se bodo rešile z dograditvijo. Žal je ogromno generacij gulilo šolske klopi v različnih nadomestnih prostorih (Dijaški dom, Srednja šola Črnomelj, Poklicna kovinarska šola Črnomelj, OŠ Milke Šobar – Nataše, učenci so se vozili na podružnice v Adlešičih in Gribljah …)

Poglejmo v leto 1958, ko se je začela reforma šolstva. V šolskem letu 1958/1959 so se ukinile nižje gimnazije in se je uvedla obvezna osemletka. Oddelkom od 1. do 4. razreda osnovne šole so se priključili oddelki nižje gimnazije. V nižji gimnaziji v Črnomlju je bil do takrat ravnatelj Andrej Petek, ki je prevzel ravnateljevanje osnovne šole v Črnomlju, gimnazijo pa je vodil prof. Janez Kambič. Pouk gimnazijskega programa je od tedaj potekal v takratnem internatu. Precej učiteljev je poučevalo tako na osnovni šoli kot na gimnaziji, saj je strokovnega kadra močno primanjkovalo. V takratni državi v našem mestu ni bilo dovolj stanovanj za učitelje, posledično ni bilo niti pedagoškega kadra. Tudi zaradi pomanjkanja prostorov za specialne predmete se takrat nekaj let ni poučevalo tehnike in gospodinjstva.

V skladu z reformo osnovnošolskega izobraževanja se je pričelo postopno ukinjanje šol v manjših krajih in vaseh in sledilo je prešolanje učencev v šolo v Črnomlju. Leta 1962 so se Podružnične šole Dobliče, Petrova vas, Tribuče in Talčji Vrh ukinile kot samostojne šole in so se preimenovale v zunanje oddelke osnovne šole v Črnomlju. Zaradi premajhnega števila učencev so v šolskem letu 1963/1964 v celoti ukinili pouk na podružnici v Petrovi vasi. Isto leto  se je priključila OŠ Griblje, ki je bila do tedaj samostojna osemletka. Šola v Gribljah je takrat postala podružnica in tako je še danes. Učenci so iz vasi v šolo hodili peš, le najbolj oddaljeni so se vozili z avtobusom in celo z vlakom.

Postopno so se ukinjale še ostale podeželske šole, takrat so jim rekli »zunanji oddelki«, in se priključile osnovni šoli v Črnomlju. Leta 1973 je bila ukinjena Podružnica Tribuče, 1974 tudi Podružnica Talčji Vrh ter leta 1980 Podružnica Dobliče. V šolskem letu 1972/1973 je bila popolna OŠ Adlešiči »začasno« ukinjena in pripojena OŠ Črnomelj kot podružnica, kakor deluje še danes. Zaradi pomanjkanja učiteljev predmetnega pouka je pouk v Adlešičih potekal le na razredni stopnji.  

Večje število učencev na črnomaljski šoli in premalo učilnic za enoizmenski pouk je povzročilo, da je pouk potekal v dveh in celo treh izmenah. Izmenski pouk so obiskovali v glavnem učenci iz Črnomlja in bližnje okolice. Že leta 1962 je pouk potekal v dveh stavbah, in sicer v Župančičevi ulici in v stari osnovni šoli v ulici Mirana Jarca (sedanja glasbena šola).

V sklopu OŠ Črnomelj je deloval tudi vrtec, ki je šele leta 1974 postal samostojen zavod. Pedagoško delo za učence s posebnimi potrebami sega v šolsko leto 1970/1971, ko je tudi šola s prilagojenim programom (rekli so ji posebna šola) delovala v organizacijski sestavi osnovne šole in leta 1973 postala samostojna – Osnovna šola Milke Šobar – Nataše.

LETA 1965 SO BILI IZDELANI NAČRTI ZA ŠOLO V LOKI

Leta 1965 je predsednik občinske skupščine Črnomelj ing. Rado Dvoržak podal predlog za gradnjo nove šole v Loki in ravno on je imel največ zaslug za izvedbo gradnje. Bil je pobudnik, da so podjetja in občinska skupščina zbrali potrebna sredstva za pridobitev republiškega kredita. Slavnostni govor na odprtju je imel predsednik občinske skupščine Anton Dvojmoč, ki je skupaj s tedanjim ravnateljem Andrejem Petkom šolo tudi odprl. Učenci so izvedli kratek kulturni program, predsednik skupščine je izročil ključe nove šole predsedniku sveta prof. Janezu Kamnikarju. Na odprtju so novo šolo krstili za lepotico šol na področju domače občine. Stavba je imela 12 učilnic, 4 kabinete, knjižnico, sobo za zdravstvene preglede, telovadnico ter upravne prostore. Odprtju so prisostvovali številni domačini in predstavniki takratne oblasti, prosvetni delavci in šolarji, republiški in zvezni poslanci ter sekretar za kulturo in prosveto SRS Boris Lipužič. Takratna gradbena stroka je zgradila šolo, ki je bila delno montažna, zato so se že kmalu pokazale pomanjkljivosti pri gradnji.

V bivši državi SFRJ je bil material za gradnjo cenen, zato so v stavbo vgradili najcenejši material, npr. aluminijaste kable za električno napeljavo. Po desetih letih bivanja v stavbi je že puščala streha, električna napeljava je bila izrabljena in življenjsko nevarna, saj bi lahko vsak trenutek prišlo do požara in nesreče. Napaka je bila storjena že pri gradnji, saj bi morali napeljati bakrene žice. To je bila pač najcenejša izvedba, ne pa tudi ustrezna. Na spojih je prišlo do pregrevanja, kar je povzročilo veliko nevarnost požara. Takratnemu vodstvu je sanacija uspela šele po dveh letih pogajanj z veliko prepričevanja, dokazovanja in tudi groženj, da so s pomočjo širše družbene skupnosti zbrali potrebni denar.

Takrat je bilo na šoli 1056 učencev, ki so obiskovali pouk na dveh lokacijah – v Loki in v Župančičevi ulici. Nižji razredi so ostali v stari šoli, višji razredi pa so pričeli s poukom v Loki. Takrat je pouk potekal tudi ob sobotah, pričeli pa so se predlogi za uvedbo petdnevnega pouka v tednu.

Šola je takrat stala 370 milijonov dinarjev, ko je bila zgrajena šele prva faza.

V Dolenjskem listu iz leta 1970 je novinarka Ria Bačer zapisala, da bo šolo v Loki potrebno dograditi, ker je poslopje že po dveh letih premajhno. Niso mogli uvesti kabinetnega pouka, manjkali so prostori za podaljšano bivanje. Zaradi takratnih razmer so se črnomaljski prosvetni delavci zavzemali za čim prejšnjo dograditev še šestih učilnic in jedilnice. Po načrtu bi morali šolo v Loki dograditi še v letu 1975, vendar je pomanjkanje kreditov gradnjo zaustavilo. Težka gospodarska situacija v državi je bila vzrok, da v tem času niso zgradili novih objektov. V načrtih je bila planirana tudi vizionarska ideja o izgradnji bazena pri šoli, a do realizacije nikoli ni prišlo.

V svetu so se takrat dogajali posebni dogodki, kot je polet vesoljske posadke APOLLO na Luno, poslušalo se je Beatlese, kar je šolnikom in mladim dalo novega zagona.

Leta 1980 so pri stavbi OŠ Loka Črnomelj dogradili kuhinjo. Začetna ideja je bila, da bi kuhinja zagotavljala obroke tople malice tudi za dijake Srednje šole. Žal se to ni uresničilo, dijaki so prejemali le hladno malico, kuhinja pa je delovala samo za potrebe osnovne šole.

DELITEV NA DVE SAMOSTOJNI OSNOVNI ŠOLI

Zaradi večletne prostorske stiske, večjega števila šoloobveznih otrok v prihajajočih letih ter  oteženega dela in organizacijskih težav je v šolskem letu 1979/1980 učiteljski zbor podal predlog za dve samostojni osnovni šoli v mestu Črnomelj pod vodstvom ravnateljice Vere Zalokar. Predlagane so  bile celo  ideje o »tretji« osnovni šoli, ki bi stala v naselju Čardak, vendar ta predlog ni bil sprejet. Šola v Loki ni imela ustreznih upravnih prostorov, rešitev so našli v sanaciji kuhinje – na ravni strehi so se kasneje nadzidali upravni prostori.

Občina Črnomelj je kot ustanoviteljica 1. 7. 1989 obe šoli pravno formalno razdelila na dve samostojni osnovni šoli: Osnovno šolo Loka Črnomelj (s Podružničnima šolama Adlešiči in Griblje) in Osnovno šolo Mirana Jarca. Še iz tistih časov sta se ohranili lokalni imeni »dolnja šola« ­– OŠ Loka Črnomelj in »gornja šola« – OŠ Mirana Jarca.

OŠ Loka Črnomelj obiskujejo učenci iz petdesetih vasi in zaselkov. Na šoli je skoraj sedemdeset odstotkov vozačev, zato sta za osnovno šolo pomembni obe podružnici, ker se s tem ohranja kulturni utrip v kraju in učenci se šolajo blizu svojih domov. Leta 2008 je bila z občinskimi sredstvi temeljito prenovljena podružnica Griblje. Podružnico Adlešiči so leta 1994 obnavljali,  vendar dela niso bila kvalitetno opravljena (okna niso tesnila, streho je zamakal dež). Zato je občina v letu 2017 na razpisu pridobila sredstva za temeljito energetsko sanacijo. Sedaj so v njej odlični delovni in učni pogoji, ima svežo podobo in je sodobno opremljena.

Zaradi poškodovane šole v Loki sta se že leta 2018 dva oddelka razrednega pouka iz matične šole vozila na pouk na podružnico v Adlešičih.

V letu 2000 je bil pri stari šoli sezidan prizidek za potrebe predmetnega pouka, vendar so bili načrti pomanjkljivi, saj šola ni dobila tehnične in gospodinjske učilnice, neustrezno sta bili razporejeni učilnici za likovni in glasbeni pouk. Prizidek po 23 letih potrebuje temeljito energetsko sanacijo, ki pa še ni na vidiku.

GRADNJA NOVE ŠOLE V LOKI JE V TEKU

Trenutni pogoji dela so podobni kot pred dobrimi tridesetimi leti. Osnovna šola Loka Črnomelj  od ustanovitve ni imela primernih prostorov za pedagoško delo. V jedilnici šole iz leta 1967 se je leta 2014 udrl strop z azbestno kritino. Občina je pristopila k obnovi in hkrati pričela s pripravo projektne dokumentacijo za novogradnjo. Leta 2015 smo obnovili nevarno streho v jedilnici šole in pričeli snovati načrte za novo šolo ter večkrat obiskali šolsko ministrstvo s prošnjo za financiranje. Bilo je veliko obljub, menjav ministrov in sekretarjev, razpisov ni bilo, zato se je gradnja odmikala.

V zadnjih dvanajstih letih so bili izdelani tri načrti za novogradnjo. V letu 2010 – idejni projekt za rekonstrukcijo in dograditev starega dela iz leta 1967. Decembra 2014 je gradbena stroka podala mnenje, da je cena za obnovo in adaptacijo višja kot gradnja popolnoma novega objekta, zato je v letih 2015–2017 Občina Črnomelj na podlagi javnega razpisa izpeljala pridobitev projektne dokumentacije za novo gradnjo šole in delno rekonstrukcijo starega dela. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano marca 2018. Načrt iz leta 2018 je bil po letu dni na Ministrstvu za šolstvo in šport ovržen in je postal mrtva črka na papirju. Zato sta se vodstvo šole in Občina Črnomelj ponovno lotila  postopkov projektne naloge za gradnjo šole. V jeseni 2021 je bila pripravljena vsa potrebna dokumentacija za Ministrstvo za finance. Vlada Republike Slovenije je v januarju 2022 podpisala NRP (Načrt razvojnih planov) o prepotrebnem financiranju in izgradnji naše šole.

4. aprila 2022 je na šoli potekal slavnostni podpis pogodbe o projektiranju, gradbenih, obrtniško zaključenih in inštalacijskih delih, dobavi in montaži opreme ter izvedbi zunanje ureditve za objekt Osnovne šole Loka Črnomelj. Podpisala sta jo župan Občine Črnomelj in predsednik uprave družbe CGP d. d. Martin Gosenca.  

Izredne delovne  razmere vladajo pet let, in sicer od neurja s točo (junij 2018). Stara stavba je postala nevarna, zato so učenci in učitelji že šesto leto dodatno razseljeni na nadomestnih lokacijah in tako bo do izgradnje nove šole. Med poletnimi počitnicami v letu 2022 je osebje na šoli trdo delalo, saj smo morali pred rušitvijo preseliti opremo in pripraviti dodatne nadomestne prostore na petih lokacijah, s preselitvijo kuhinje v hotel Lahinja pa je to že šesta lokacija. Skrbno je bilo potrebno odklopiti vitalne dele (optični kabel, vodovod, telefon, ogrevanje …). Pedagoški proces zahteva ogromno prilagajanj in izjemnih organizacijskih rešitev, saj  delamo v najtežjih pogojih v državi.

Poleti 2022 so gradbeniki dotrajan objekt OŠ Loka Črnomelj v celoti porušili. Na istem prostoru bo stala nova sodobna šola. Upajmo, da bodo vgrajeni materiali dovolj kvalitetni, saj si naša mladina in zaposleni zaslužimo varno in sodobno učno okolje.

6. decembra 2022 je bila odkrita tabla pri Osnovni šoli Loka Črnomelj, ki simbolično obeležuje začetek gradnje nove šole in predstavlja prelomnico za šolnike, učence in starše. Želje in potrebe, ki jih zaznavamo že več kot desetletje, bodo v prihodnosti uresničene in z novogradnjo bomo končno dobili sodobne prostore za izvajanje pouka.

Gradnja OŠ Loka Črnomelj je največja naložba v šolstvo v Sloveniji v zadnjih letih. Pred nami je korak v prihodnost, v novo obdobje, ki bo zagotovo postreglo z novimi zgodbami iz šolskih klopi.

Damjana Vraničar, Osnovna šola Loka Črnomelj

Viri:

Dolenjski list

Šolske kronike – Osnovna šola Loka Črnomelj, Osnovna šola Mirana Jarca

Šola v mozaiku časa – Zbornik ob 25-letnici OŠ Loka Črnomelj – leto 2015

Dostopnost